report
report

EPER Center

Emri i OJF (shqip):

Qendra Mjedisore per Mbrojtje, Edukim dhe Rehabilitim

Emri i OJF (anglisht):

Environmental Center for Protection, Education and Rehabilitation

Emri i shkurtuar i OJF:

EPER Center

Perfaqsuesi Ligjor i OJF:

Elvis Çela

Adresa Postare:

Rr. Aleksander Moisiu, Pall. 72/1, Ap. 3, Tirane

Adresa ne internet:

www.epercenter.org

Telefon:

+355 (0) 4 2230252

Faks:

+355 (0) 4 2230252

email:

info@epercenter.org

Personi Kontaktit:

Elvis ÇELA

Puna e realizuar ne fushen e mbetjeve (pershkrim i shkurter)

Qendra Mjedisore per Mbrojtje, Edukim dhe Rehabilitim (EPER Center)  eshte nje organizate jofitimprurese, qe per qellim zhvillimin e nje mjedisi te qendrueshem dhe te shendetshem me anen e gjitheperfshirjes. Ne kete mision, EPER Center eshte plotesisht e angazhuar dhe e gatshme te bashkepunoje me aktore vendas, rajonale e globale. Qe nga themelimi i qendres, ne kemi punuar me menaxhimin e mbetjeve. Rreth 31 % e nismave tona kane qene te lidhura direkt apo indirekt me kete fushe. Kemi qene kontributor ne realizimin e stategjive, planeve dhe aktiviteteve lokale, kombetare dhe nderkombetare qe lidhen me menaxhimin e mbetjeve, duke u shnderruar nje vlere e shtuar midis organizatave qe punojne ne kete fushe ne Shqiperi.

ARA

Emri i OJF (shqip):

Shoqata e Ricikluesve te Shqiperise

Emri i OJF (anglisht):

Albanian Recycle Association

Emri i shkurtuar i OJF:

ARA

Perfaqsuesi Ligjor i OJF:

Bardhyl Baleza

Adresa Postare:

Rr. Yzberisht, Mezes, Komuna Kashar, Tirane

Adresa ne internet:

Ska

Telefon:

+355 (0) 4 2407777/8/9

Faks:

+355 (0) 42407777

email:

albanianrecyclers@yahoo.com;

Personi Kontaktit:

Vullnet Haka

Puna e realizuar ne fushen e mbetjeve (pershkrim i shkurter)

Shoqata e Ricikluesve te Shqiperise eshte nje organizate jofitiprurese me anetaresi. Ne te bejne pjese fabrikat e riciklimit te mbetjeve ne Shqiperi. Shoqata eshte nje organizate qe punon ne drejtim te mbrojtjes se te drejtave te ricikluesve Shqipetar,m duke patur ne konsiderate mbrojtjen e mjedisit dhe gjithperfshirjen e aktoreve me ndikim ne biznesin e riciklimit. ARA eshte e hapur kundrejt insitucioneve pubile dhe private, vendase dhe nderkombetare per te bashkpunuar per zhvillimin e qendrueshem  te sektoreit te riciklimit te mbetjeve dhe biznesit te riciklimit ne Shqiperi.

EMGA

Emri i OJF (shqip):

Qendra “Grupimi Ekolevizja”

Emri i OJF (anglisht):

“Eco Movement Group Albania” 

Emri i shkurtuar i OJF:

EMGA

Perfaqsuesi Ligjor i OJF:

Xhemal Mato

Adresa Postare:

Komuna e Parisit, Rruga “Medar Shtylla”, prane Universitetit te New Jorkut, Tirane,

Adresa ne internet:

www.ekolevizja.org

Telefon:

+355 (0) 4815271

Faks:

Nuk ka

email:

ekolevizja@yahoo.com

Personi Kontaktit:

Agim Dalipi

Puna e realizuar ne fushen e mbetjeve (pershkrim i shkurter)

Qendra “Grupimi Ekolevizja” qe nga viti 2009 ka realizuar projektin “Shqiperia ime e Paster dhe e Bukur” per edukimin e femijeve te shkollave fillore ne disa qytete te vendit (Tirane, Durres, Shkoder, Lezhe, Korçe, Fier, Vlore), per riciklimin e mbetjeve plastike.
Qendra ka qene pjesemarrese aktive ne hartimin e ligjit per menaxhimin e integruar te mbetjeve.
Qendra publikon nje gazete “Ekolevizja” me artikuj dhe informacion mbi probleme te ndryshme mjedisore, perfshire ate te riciklimit.

REC Shqiperi

Emri i OJF (shqip):

Qendra Rajonale e Mjedisit Shqiperi

Emri i OJF (anglisht):

Regional Environmental Center Albania

Emri i shkurtuar i OJF:

REC Shqiperi

Perfaqsuesi Ligjor i OJF:

Mihallaq Qirjo

Adresa Postare:

Rr. Ismail Qemali, Nr. 27, Kutia Postare 127, Tiranw

Adresa ne internet:

www.albania.rec.org

Telefon:

+355 (0) 4 2232928

Faks:

+355 (0) 4 2232928

email:

REC.albania@REC.org

Personi Kontaktit:

Mihallaq Qirjo

Puna e realizuar ne fushen e mbetjeve (pershkrim i shkurter)

REC Shqiperi punon per te permbushur misionin e saj permes mbeshtetjes se OJFve, te institucioneve mjedisore ne nivel lokal, kombetar dhe rajonal, si dhe te aktoreve te ndryshem qe veprojne ne fushen e mjedisit. Gjithashtu, REC Shqiperi promovon pjesemarrjen publike dhe shkembimin e informacionit.
Nje nder fushat e veprimtarise se REC eshte mbeshtetja per praktikat e qendrueshme te menaxhimit te mbetjeve: kjo fushe veprimtarie mbledh dhe shperndan informacion ne lidhje me metodologjine, teknikat dhe praktikat e mira ne lidhje me fushen me te gjere te parandalimit te mbetjeve.

MKA

Emri i OJF (shqip):

Milieukontakt International

Emri i OJF (anglisht):

Milieukontakt Interantioanl

Emri i shkurtuar i OJF:

MKA

Perfaqsuesi Ligjor i OJF:

Valbona Mazreku

Adresa Postare:

Rr.Xhorxhi Martini, Pall.Teuta Konstruksion, Shk.1 Ap.8, Tiranw

Adresa ne internet:

www.milieukontakt.org

Telefon:

+355 (0) 4 2256528/ +355 (0) 682065353

Faks:

+355 (0) 4 2256528

email:

valbona.mazreku@milieukontakt.org

Personi Kontaktit:

Valbona Mazreku

Puna e realizuar ne fushen e mbetjeve (pershkrim i shkurter)

“Milieukontakt International” per mese nje vit ndermori Fushaten Kombetare per Ndryshim ne Mjedis “VEPRO TANI!” e mbeshtetur nga Ambasada e Mbreterise se Vendeve te Uleta. Kjo fushate synoi te sillte ndryshim per nje mjedis te shendetshem, te ekuilibruar qe ruan dhe qe i sherben zhvillimit te qendrueshem te qytetareve te Shqiperise. Nje nga fushat kryesore te kesaj fushate ishte ajo e Mbetjeve, ceshtje e se ciles u ngriten dhe u trajtuan nepermjet Dokumentit te Pozicionimit. Fushatat ne nivel lokal jane zbatuar ne qytete/ komuna te ndryshme te Shqiperise si: Saranda, Vlora, Gjirokastra, Tirana, Shkodra, Berat, Bovilla dhe Novosela. Aktivitetet variojne nga ato edukuese (korsi bicikletash ne rruget e qytetit, vizita ne terren, piktura, konkurse, emisione televizive, programe ne radio, turi veror me filma mjedisor) ne projekte pilote (ndertimi i gropave septike, kendet e riciklimit ne Universitetin Politeknik te Tiranes) deri ne aktivitete lobuese (hartimi i rregullores se menaxhimit te mbetjeve ne komunen Novosele, degjesa publike per Planin rregullues te qyteteve Shkoder dhe Vlore me grupe te shumta te synuara).

Qendra EDEN

Emri i OJF (shqip):

Qendra Mjedisore per Zhvillim Edukim dhe Rrjetezim

Emri i OJF (anglisht):

Environmental Center for Development Education and Networking

Emri i shkurtuar i OJF:

Qendra EDEN

Perfaqsuesi Ligjor i OJF:

Ermelinda Mahmutaj

Adresa Postare:

Rr.”Luigj Gurakuqi”Nd.33,H.2,Ap.13
Njesia bashkiake Nr.2; Kodi postar 1017
Tirane

Adresa ne internet:

www.eden-al.org

Telefon:

+355 (0) 4 22 39 619

Faks:

+355 (0) 4 22 39 619

email:

eden@eden-al.org

Personi Kontaktit:

Jonida Mamaj

Puna e realizuar ne fushen e mbetjeve (pershkrim i shkurter)

Ne kete sektor ne synojme te promovojme me te miren e menaxhimit te praktikave mjedisore ne politikat e menaxhimit dhe ne sjelljet e shoqerise dhe biznesit privat. Puna jone ne kete sektore ka nisur ne vitin 2005 ku ne qender kane qene dhe jane tematikat per praktikat me te mira te menaxhimit te mbetjeve dhe energjia e rinovueshme . Problemet mjedisore ne pergjithesi jane te lidhura me ndikimin e aktiviteteve njerezore mbi burimet mjedisore.Te gjitha keto ndikime marrin formen e ndotjes ne toke duke lene  ne te shumten e rasteve deme te  pariparueshme ose shume te veshtira per tu riparuar. Lidhur nga ky fakt ne kete sektor ne synojme te promovojme me te miren e menaxhimit te praktikave mjedisore, te zbatohen ne menyre sistematike politikat per ruajtjen e mjedisit dhe ne ndikimin e sjelljes se shoqerise dhe biznesit privat.

Co-PLAN

Emri i OJF (shqip):

Co-PLAN – Instituti per Zhvillimin e Habitatit

Emri i OJF (anglisht):

Co-Plan- Institute for Habitat Developement

Emri i shkurtuar i OJF:

Co-PLAN

Perfaqsuesi Ligjor i OJF:

Dritan Shutina

Adresa Postare:

Universiteti POLIS, Rr. “Bylis" 12, Kashar, Shqiperi, KP.2995

Adresa ne internet:

www.co-plan.org

Telefon:

+355 (0) 4 240 74 23/ 4 ;

Faks:

+355 (0) 4 240 74 25

email:

co-plan@co-plan.org

Personi Kontaktit:

Redion Biba

Puna e realizuar ne fushen e mbetjeve (pershkrim i shkurter)

Menaxhimi i mbetjeve lidhur me produktet, studime, aplikacione:

    • Dizenjimi i strategjive lokale te  menaxhimit te mbetjeve;
 • Fushatat sensibilizuese dhe proceset e pjesemarrjes  qe lidhen me depozitimin e mbetjeve te ngurta ne zonat jo formale;
 • Formulimi   dhe zbatimi i mbledhjes eficente te mbeturinave dhe skemat e transportit per zonat pilot, ne kuader te bashkive dhe komunave si dhe per bashkite ne pergjithesi.
 • Ristrukturimi dhe fuqizimi ne menaxhimin e mbetjeve te ngurta urbane/ kompanite menaxhuese. Nje nisme e tille u ndermor ne Kamez dhe Fier.
 • Zhvillimi i metodologjive per analizat e kostos dhe vendosjes se tarifave. Co-PLAN ka ndermarre nje projekt te tille ne Gur te Zi, Dajç, Fushe Arrez, Koplik, Puke, Velipoja, etj
 • Zhvillimi i metodologjise per karakterizimin e mbeturinave per Bashkine e Fierit.
 • Survejimi per karakteristikat e mbetjeve / studimi ne nivel kombetar (Tirane, Durres, Fushe-Kruja, Lezha, Shkoder, Vore), nen zhvillimin e Strategjise Kombetare dhe Planit Kombetar te Menaxhimit te Mbetjeve, projektit INPAEL.
 • Survejimi per karakteristikat e mbetjeve / Studimi ne nivel rural, per pese komunat ne rajonin e Shkodres (Nder-komunale Zadrima, projekti CROSPE, Shkoder).
 • Planet lokale te menaxhimit te mbetjeve te ngurta per NJQV-ve ne Shqiperi, si ne Fier, Dajç, Guri i Zi, Koplik, Puke, Velipoja.
 • Zhvillimi i manualit " Planifikimi lokal i menaxhimit te mbetjeve "  , si nje udhezues i dobishem per te gjitha qeverite  lokale dhe rajonale dhe eksperteve ne Shqiperi per te hartuar  PLMMNG dhe permiresimin e menaxhimit te mbetjeve dhe praktikat.
 • Zhvillimi i nje   plani te menaxhimit te mbetjeve te ngurta per komunat Rreshen dhe Rubik.
 • Zhvillimi i manualit per funksionimin e landfillit, ne Bashkine  Rreshen.
 • Rasti Studimi (perfshire feedbacks dhe rekomandime ne nivel kombetar) ne njesite e qeverisjes vendore ne rajonin e Shkodres dhe Lezhes, per zbatimin e planeve te menaxhimit te tyre vendore te mbeturinave, dhe se si te organizojne sherbime efektive, efikase dhe kualitative  ne lidhje me mbetjet, duke perfshire menaxhimin financiar te mbeturinave , menaxhimin e ndergjegjesimit dhe informacionit, rregullimin dhe çeshtjet kontraktuese.
 • Zhvillimi i moduleve te trajnimit (kurrikulat) per menaxhimin e mbetjeve te ngurta;
 • Trajnimi ne nivel rajonal dhe lokal (agjencite rajonale te mjedisit, qarqet, dhe qeverite lokale mbi çeshtjet e menaxhimit te mbeturinave.

MENV Group

Emri i OJF (shqip):

Shoqata “Mjedis, Energji, Natyre”

Emri i OJF (anglisht):

Enviorment “Energy,Tourism, Nature”

Emri i shkurtuar i OJF:

MENV Group

Perfaqsuesi Ligjor i OJF:

Marianthi Guri

Adresa Postare:

Rr. “Sami Frasheri”, Godina. 13, Kati II, Tiranw

Adresa ne internet:

www.gggroup-al.com

Telefon:

0682070560

Faks:

04 22 500 60

email:

sazanguri@gmail.com

Personi Kontaktit:

Sazan GURI

Puna e realizuar ne fushen e mbetjeve (pershkrim i shkurter)

Studime, projekte, shkrime, artikuj ligjore, artikuj shkencore, konferenca brenda vendit, pjesmarrje ne sesione te Komisionit Evropian ne Bruksel per mbetjet urbane, per riciklimin, per legjislacionin perkates, per importin e mbetjeve, per menaxhimin e mbetjeve urbane, per menaxhimin e mbetjeve te rrezikshme, per rehabilitimin e zonave te nxehta (Hot spot) .

IKU-URI

Emri i OJF (shqip):

Instituti i Kerkimeve Urbane

Emri i OJF (anglisht):

Urban Research Institute

Emri i shkurtuar i OJF:

IKU - URI

Perfaqsuesi Ligjor i OJF:

Zana Vokopola

Adresa Postare:

Rr. Rreshit Petrela, Prane Arkives se Shtetit, Sek 1, Kati 9, Ap D, Tirane

Adresa ne internet:

www.uri.org.al

Telefon:

00355 (0) 4 256840

Faks:

00355 (0) 4 245546

email:

uri@uri.org.al

Personi Kontaktit:

Zana Vokopola

Puna e realizuar ne fushen e mbetjeve (pershkrim i shkurter)

Projekti: “Pastrimi i Mbetjeve Plastike me Pjesemarrje dhe Menaxhimi i Mbetjeve ne Bashkine e Lezhes”, i financuar nga Ambasada e Mbreterise se Vendeve te Ulta ne Shqiperi.
Plani i menaxhimit te mbetjeve eshte nje dokument i pergatitur me synimin per te treguar dhe promovuar zgjidhjet teknike efektive per menaxhimin e integruar te mbetjeve, qe perfshin instalimin e nje sistemi grumbullimi me dy rryma, ngritjen e nje Qendre per Ndarjen e Mbetjeve te Riciklueshme, me qellim reduktimin e mbetjeve dhe nxitjen e riciklimit ne Bashkine e Lezhes. Qellimi i planit eshte qe, nepermjet trajtimit te mbetjeve sipas hierarkise, te vendose nje sistem  menaxhimi mbetjesh, i cili synon te reduktoje mbetjet me destinacion landfill-in e Bushatit dhe te nxise riciklimin, duke rritur sasine e mbetjeve qe riciklohen ndaj totalit te mbetjeve te gjeneruara.
Paralelisht me te, dhe me ndergjegjesimin e qytetareve per diferencimin e mbetjeve qe ne burim, Bashkia synon te rrise cilesine e sherbimit, per reduktimin e rrezikut ne shendetin e njerezve e ne mjedis dhe qendrueshmerine e tij, duke sjelle indirekt edhe permiresimin e financave, jo vetem nga tarifat e sherbimit, por edhe nga aktivitetet e tjera menaxhuese.
Qellimet e Planit per Menaxhimin e Mbetjeve Bashkiake ne Lezhe, do te permblidhen si ne vijim:

 1. Te mbroje mjedisin dhe te siguroje kushte te shendetshme,
 2. Te nxise rritjen e cilesise se jetes urbane,
 3.  Te mbeshtese zhvillimin ekonomik te qendrueshem, dhe
 4. Te gjeneroje punesim dhe te ardhura.

Parimet mbi te cilat mbeshtetet Plan jane:

 1. Minimizimi i gjenerimit te mbetjeve,
 2. Riperdorimi i mbetjeve,
 3. Maksimizimi i riciklimit, dhe
 4. Sigurimi i depozitimit perfundimtar te sigurte dhe mjedisor

RBA

Emri i OJF (shqip):

Romani Baxt Albania

Emri i OJF (anglisht):

Romani Baxt Albania

Emri i shkurtuar i OJF:

RBA

Perfaqsuesi Ligjor i OJF:

Pellumb Furtuna

Adresa Postare:

Rr. Halil Bega, Nr. 28, Tirane

Adresa ne internet:

www.rromani.org

Telefon:

+355 (0) 42368324/ +355692359413

Faks:

+355 (0) 42368324

email:

alrromanibaxt@hotmail.com

Personi Kontaktit:

Pellumb Furtuna

Puna e realizuar ne fushen e mbetjeve (pershkrim i shkurter)

RBA eshte nje organizate rome komunitare, qe operon ne zonen e halliasit, bregut te lumit per permiresimin e kushteve te jeteses se komunitetit rom qe jeton dhe punon ne kete zone. Nje nder drejtimet tona eshte edhe ajo e mbetjeve urbane. Ne kemi nje pike grumbullimi, selektimi te mbetjeve te ricilueshme. Kjo pike grumbullimi sherben per mbledhjen dhe grumbullimin e mebetjeve te riciklueshme, kryesisht mbetjet e prodhuara nga institucionet publike. Te ardhurat qe realizohen nga shitja e ketyre mbetjeve te riciklueshme, shkojne per llogari te femijeve rom qe ne kemi ne nje nga qendrat tona komunitare. Ne jemi te hapur dhe te gatshem te bashkpunojme me institucione publike dhe private per zhvillimin me tej te kesaj skemi mbeshtetese me mbetjet e riciklueshme ndaj komunitetit rom

Riciklimi

Burimet

Edukimi

A jeni gati per te ricikluar? Programi i arsimit per praktika te mira me mbeturinat per nxenesit

Burime e Materialeve

Kolektoret Individual

Lidhje